Aktualne ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu pisemnym - Zaproszenie do składania ofert

Na podstawie Art.  701., Art.  703  , Art.  704 Kodeksu cywilnego oraz umowy Spółki WARYŃSKI TRADE SP. Z O.O. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem produkcyjno administracyjnym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 5631 m 2 zabudowanej budynkiem produkcyjno – administracyjnym o powierzchni 1805,81 m 2 stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności położonej w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 89, o numerze księgi wieczystej KW nr TO1T/53905/0 stanowiąca działkę o numerze 154/10.
 1. Organizatorem przetargu ( i zarazem Sprzedawcą) jest: Waryński Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa
 1. Miejsce składania ofert: Waryński Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa
 1. Termin składania ofert: 24 marca 2023 r.
 1. Wadium wynosi 196800,00 zł. Wadium w pieniądzu powinno być wniesione na konto: 92 2490 0005 0000 4530 4195 7134 w Alior Bank S.A. Waryński Trade sp. z o.o. do dnia 24 marca 2023 r.
 1. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków przetargu.
 1. Przedmiotowy przetarg jest przetargiem pisemnym, polegającym na zebraniu ofert.
 1. Przetarg prowadzi powołana spośród pracowników Organizatora przetargu komisja przetargowa w składzie co najmniej 3-osobowym lub na zlecenie Organizatora przetargu podmiot gospodarczy dający rękojmię należytego wykonania zlecenia.
 1. Przetarg wygrywa podmiot – osoba (osoby) fizyczna (fizyczne) lub prawna (prawne), która (które) zaoferowała (zaoferowały) najwyższą cenę. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które zapoznają się z Regulaminem i przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Waryński Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanego Regulaminem, wniosą wadium, złożą pisemną ofertę zgodnie z Regulaminem (Formularz Oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
 1. Wpłacenie Wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium w pieniądzu powinno być wniesione na konto: 92 2490 0005 0000 4530 4195 7134 w Alior Bank S.A. Waryński Trade sp. z o.o. do dnia 24 marca 2023 Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy oraz uczestnika przetargu (w przypadku osób fizycznych imiona i nazwiska wszystkich osób składających wspólną ofertę lub małżonków zamierzających nabyć nieruchomość do majątku wspólnego).
 1. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 marca 2023 r., w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nieruchomości objętej postępowaniem przetargowym na adres: Waryński Trade sp. z o.o., ul Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa. Oferty można nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić nazwę i adres: Waryński Trade sp. z o.o., ul Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa, zaś na wewnętrznej kopercie napisać: „Oferta na przetarg” oraz wskazać nieruchomość objętą postępowaniem przetargowym. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Waryński Trade sp. z o.o. Upoważniony pracownik Spółki potwierdzi wpływ oferty w przypadku doręczenia osobistego.

W treści oferty należy wskazać oferowaną cenę nabycia nieruchomości, nie niższą niż 3 936 000,00 zł (cena zawiera 23% podatku VAT).

 1. Przetarg odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia, w którym dokonano ogłoszenia o przetargu.
 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
 2. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 3. Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
 4. Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 5. Małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 15. ppkt od a) do c)
 6. Osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnych, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
 1. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich uznaje się za zgodne z regulaminem i warunkami przetargu za ważne oraz ustala czy oferenci uiścili wymagane wadium.
 1. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 1. Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
 1. Sprzedawca ustala z notariuszem termin zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży i zawiadamia o tym terminie osobę, która wygrała przetarg.
 1. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy przedwstępnej uiścić zaliczkę w wysokości 5% ceny nabycia – zgodnie ze złożoną ofertą, co oznacza, że przed terminem podpisania umowy przedwstępnej uiszczone jest wadium oraz kwota wskazana w zdaniu poprzednim. Obie wyżej wymienione kwoty zaliczone zostają na poczet ceny przy zawarciu umowy przyrzeczonej. Koszty zawarcia umowy przedwstępnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Umowa przyrzeczona zawarta będzie nie wcześniej niż po upływie dwóch pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od końca miesiąca kalendarzowego, w którym zawarta będzie przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości.
 1. Po zawarciu umowy przedwstępnej Sprzedawca składa wniosek do wierzyciela hipotecznego o dopełnienie czynności konicznych do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.
 1. Po wykreśleniu hipoteki Sprzedawca ustala termin zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży – umowy przyrzeczonej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić na wskazany przez organizatora przetargu numer rachunku bankowego kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu i pomniejszoną o wadium oraz o zaliczkę wskazaną w pkt 19. Nieuiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy przyrzeczonej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
 1. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena minimalna wskazana w pkt 12.
 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przedwstępnej lub ostatecznej umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Waryński Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 1. Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu zakończeniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość jest zabudowana i użytkowana zgodnie z pozwoleniem na budowę – budynkiem produkcyjno – administracyjny
 1. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zwarciem umowy notarialnej, uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
 1. Waryński Trade sp. z o.o. może odwołać przetarg bez podania przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 1. Waryński Trade sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 2. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została:

– na stronie internetowej: https://www.warynski-trade.pl/pl/aktualne/

– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Waryński Trade sp. z o.o.

 1. Warunki przetargu mogą ulec zmianie, wszelkie zmiany będą zamieszczone w sposób wskazany w pkt 29.
 2. Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Waryński Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa, tel: (+ 48 22) 632 11 64.