Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Waryński Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000045537, o numerze REGON: 012123621, NIP: 5270104640, kapitał zakładowy: 2 033 150,00 zł.
Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, usługodawców i dostawców, a także dane naszych potencjalnych klientów z uwagi na nawiązany przez nich lub przez nas kontakt lub publiczne udostępnienie danych i informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.
Przetwarzamy dane osobowe w relacjach z naszymi klientami i partnerami w celach realizacji umów lub w relacjach przed zawarciem umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Dane osobowe mogą służyć także do przetwarzania do celów związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co może wynikać z przepisów prawa podatkowego lub innych przepisów o charakterze publicznoprawnym.
Ponadto w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług znajdujących się w ofercie Waryński Trade Sp. z o.o., w szczególności maszyn budowlanych i wózków widłowych, w takim przypadku Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) lub w zakresie w jakim pozyskane zostały bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Administratora, a także podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków, podmioty umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki. Dane są usuwane po osiągnięciu celu ich gromadzenia lub przetwarzania. Może to nastąpić o zakończeniu współpracy z administratorem. Jeżeli dane osobowe muszą być przechowywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego są one przechowywane do czasu upływu odpowiedniego okresu. Dane zawarte w umowach przechowujemy do czasu przedawnienia roszczeń, dokumenty rozliczeniowe przechowujemy do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (chyba że przepisy prawa stanowią inaczej), dane przekazane nam do celów marketingowych przechowujemy do czasu wycofania zgody lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@warynski-trade.com.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chełmżyńska 249, 04-458 Warszawa.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Waryński Trade Sp. z o.o.