Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Prezesa Zarządu

spółki pod firmą Waryński Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

RADA NADZORCZA

Spółki Waryński Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”)

działając na podstawie § 19 ust.9 Aktu Założycielskiego Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem kadencji obecnego Zarządu, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego 

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, 
  5. korzystać z pełni praw publicznych,
  6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydaci nie mogą:

 1. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 5. wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 6. spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

3. Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 2 powyżej.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. życiorys (CV), dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,
 2. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2,
 3. inne dokumenty według uznania Kandydata. 
 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego. Na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, Kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia oryginałów złożonych dokumentów. 
 2. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
 3. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: Rada Nadzorcza Waryński Trade Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Waryński Trade Sp. z o.o. – nie otwierać“. 
 4. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 16:00 w terminie do dnia 16 lutego 2021 r. do godziny 15:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
 5. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w pkt. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w pkt. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.
 8. Rada Nadzorcza Spółki zaprosi Kandydatów, którzy przeszli wstępną weryfikację do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia czynności o których mowa powyżej. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu.
 9. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
 10. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:
 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, 
 3. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki,
 4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 1. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.  
 2. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.
 3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.
 4. Zastrzega się możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.